Storitve


- preizkusi alkoholiziranosti na delovnem mestu in po predhodnem dogovoru tudi preverjanje prisotnosti prepovedanih drog pri zaposlencih (preverjanje poteka na podlagi sodobnega analizatorja, ki analizira slino in na podlagi le-te lahko odkrije šest različnih zvrsti droge;

- zbiranje informacij in dokaznega gradiva za odločanje v zavarovalniških postopkih;

- strokovno opravljanje protiprislušnih pregledov in odkrivanje prisluškovalnih naprav v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki z najsodobnješo opremo;

- kontrole bolniških odsotnosti in nadzor nad upoštevanjem navodil zdravljenja - dokazovanje kršitev in zlorab odsotnosti z dela;

- raziskovanje tatvin na delovnih mestih;

- vročanje priporočenih pisanj;

- zbiranje dokaznega gradiva o kršitvah konkurenčne prepovedi in

  konkurenčne klavzule ter nadzor nad delom zaposlenih (terenskih delavcev ipd.);


zbiranje informacij o:


- dolžnikih (fizičnih in pravnih osebah);

- kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo in njihovih storilcih;

- uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb (poslovnih partnerjev);

- disciplinskih kršitvah in disciplinskih kršiteljih;

- kandidatih za zaposlitev, v okviru pisnega soglasja kandidata;

- dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje in dokazovanje pravic in upravičenj strank pred pravosodnimi in drugimi organi in organizacijami, ki v različnih postopkih o teh pravicah odločajo (odškodninski, civilni, delovni, posestni, zakonski in družinski spori, izvršilni postopki - preverjanje možnosti izvršbe).


Za fizične in pravne osebe opravljamo tudi varnostno svetovalne naloge na področju preprečevanja kaznivih in drugih škodljivih dejanj.

 
FreeSiteDesigner.com